scroll

Burodings

Wim Dings | ontwikkeling en participatie: kort gezegd BuroDings, is opgericht door Wim Dings. BuroDings heeft als doel huurdersorganisaties te ondersteunen en te adviseren in hun relatie met hun verhuurder en overige stakeholders. BuroDings richt zich daarbij op de volkshuisvestelijke ondersteuning en de bedrijfsmatige organisatie van huurdersorganisaties. Dit met als doel dat zij succesvoller zijn in de totale belangenbehartiging. Hiervoor werkt Burodings onder andere samen met Lasso-Concepten. Lasso-Concepten biedt een complete bedrijfsadministratie voor huurdersorganisaties, Lasso+. www.lasso-concepten.nl. BuroDings werkt vanuit onderstaande visie.

“Wonen doe je samen”: is een visie op goed huurderschap en goed verhuurderschap die staat als een huis!  Deze visie realiseer je niet alleen op inhoudsniveau (instrumentarium) maar vooral ook op betrekkingsniveau (de relatie).

Zet je doelen scherp neer en zorg ervoor dat je invloedrijk bent. Je wordt invloedrijk als je respect hebt voor de ander en in staat bent jezelf te verplaatsen in de positie van de ander. Zorg dat er naar je wordt geluisterd, niet door je gelijk te zoeken maar door inzicht te geven.

Stel mij een vraag

Wim Dings

Persoonlijk profiel: op basis van diverse opleidingen, zoals sociale dienstverlening, cultureel maatschappelijke vorming en bedrijfskunde, het lidmaatschap van de Huurcommissie en ruim 20 jaar praktijkervaring heeft Wim zich ontwikkeld tot een volkshuisvestelijk specialist in de meeste brede zin van het woord. Als directeur van een professionele huurdersorganisatie in het Zuiden van het land heeft hij veel ervaring met de organisatie van verenigingen en heeft hij daarin vernieuwing doorgevoerd.

Samen met Jos Alsters is Wim eigenaar van Lasso-Concepten, een bedrijf dat software exploiteert. Deze software richt zich op verenigingen in het maatschappelijk middenveld, en huurdersorganisaties in het bijzonder, om hen te ondersteunen in hun administratieve taken.

Stel mij een vraag

Expertise

Door jarenlange ervaring in de volkshuisvesting heeft Wim een bijzondere expertise opgebouwd. Hij weet zijn kwaliteiten als netwerker en inhoudsdeskundige te verbinden en verfijnd in te zetten om partijen samen te helpen hun doelen en ambities te realiseren. Wim vertrekt daarbij vanuit het perspectief van de huurder waarbij hij ook kijkt naar het belang van de verhuurder. Dit leidt tot een hoge mate van acceptatie van voorstellen en wordt er vooral ook graag samengewerkt.

Stel mij een vraag

Professionaliseren huurdersorganisaties

De wetgever heeft een grote verantwoordelijkheid neergelegd bij huurdersorganisaties. Zij zijn in de positie gebracht daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het beleid van de woningcorporatie. Om deze verantwoordelijkheid goed in te vullen is het belangrijk dat huurdersorganisaties professionaliseren. Dit is niet alleen in het belang van de huurdersorganisatie maar ook in het belang van de woningcorporatie.

Organisatie
Heldere procedures en eigen beleid helpen de huurdersorganisatie te professionaliseren. Het stelt je in staat de interne organisatie te stroomlijnen zodat vrijwilligers beter hun werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor kan iedereen effectiever werken en wordt het werk ook leuker. Dit draagt bij aan een aantrekkelijke huurdersorganisatie waar vrijwilligers graag actief voor zijn.

Ondersteuning & advies
Wim heeft veel kennis en ervaring opgedaan in het professionaliseren van huurdersorganisaties. Daarbij gaat het om het inrichten van de werkorganisatie, vrijwilligersbeleid, administratieve processen, communicatie en financieel beheer. Goede werkafspraken, zowel intern als extern zijn belangrijk en zorgen voor continuïteit en vertrouwen.

Stel mij een vraag

Beleidsbeïnvloeding woningcorporaties

Het ontwikkelen van beleid bij woningcorporaties is vaak een complex proces. Draagvlak voor beleid binnen de eigen organisatie is belangrijk. Daarom worden er vaak werkgroepen gevormd die met een opdracht op pad worden gestuurd. De opdracht is veelal ingekaderd door het management van de corporatie. De kaders bepalen dan het speelveld van de werkgroep. Corporatiemedewerkers zijn vervolgens lange tijd aan de slag om de opdracht uit te voeren en tot een goed einde te brengen.

Advies en betrokkenheid
Huurdersorganisaties hebben dan het recht op advies. Echter, advies geven over beleidsvoorstellen waar een werkgroep lang over heeft nagedacht is niet makkelijk. Ingenomen standpunten worden niet eenvoudig losgelaten en discussiëren over de uitgangspunten lijkt vaak al helemaal niet meer mogelijk. Verschillen in opvatting en inzicht zijn op het einde van het proces niet altijd meer te overbruggen. Betrokkenheid aan het begin van het proces draagt dan ook bij aan een succesvolle samenwerking.

Ondersteuning & advies
Wim heeft een brede ervaring om zowel huurdersorganisaties als corporaties te ondersteunen om samen (succesvol) op te trekken bij het ontwikkelen van beleid. De expertise richt zich daarbij zowel op de procesondersteuning als op de inhoudelijke inbreng. Daarbij vindt Wim het belangrijk dat het gewoon ook leuk moet zijn. Zorg voor leuke en aantrekkelijke werkvormen zodat vrijwilligers ook gemotiveerd worden om mee te doen.

Stel mij een vraag

Wet Overleg Huurders Verhuurders

De Wet op het overleg huurders verhuurders, kortweg de Overlegwet, regelt de betrokkenheid van huurders op het beleid en de uitvoering hiervan van woningcorporaties en particuliere verhuurders. Het gaat hierbij om informatie-, advies- en instemmingsrecht.

Instrument
De Overlegwet regelt de formele positie van huurders, maar hoe dit in de praktijk werkt is niet vastgelegd. Er wordt enkel en alleen een definitie gegeven waaraan een huurdersorganisatie moet voldoen om rechten te kunnen ontlenen aan de Overlegwet. Ook bewonerscommissies krijgen vanuit dit perspectief een formele positie toegekend.

Voorwaarden
Voor huurdersorganisaties is het belangrijk te voldoen aan de ‘zachte’ kant van de Overlegwet. Dan gaat het vooral over het informeren van de achterban over haar activiteiten en hen betrekken bij besluitvorming. Ook is het verstandig te werken aan de legitimiteit en versterking van de eigen organisatie.

Ondersteuning & advies
Wim heeft veel ervaring in het interpreteren en uitvoeren van de verschillende onderdelen van de Overlegwet en is in staat dit vanuit meerdere perspectieven vorm te geven; vanuit de huurders(organisaties) en vanuit de corporatie. Hij zoekt telkens met de betrokken partijen naar het gemeenschappelijke doel en een overlegvorm die de kwaliteit en continuïteit van het overleg waarborgt. Ook is Wim in staat de huurdersorganisatie te ondersteunen in de professionalisering van de eigen organisatie.

Stel mij een vraag

Woningwet

De Woningwet 2015 biedt huurdersorganisaties de kans om een stevigere positie te verwerven bij het behartigen van de belangen van de huurders. Dit komt tot uitdrukking bij onder meer de volgende zaken:

Prestatieafspraken
De huurdersorganisaties zijn nu volwaardig partij bij het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties en kunnen zelfs deze mee ondertekenen. Daardoor hebben zij invloed op de totstandkoming en uitvoering van het lokale volkshuisvestelijk beleid.

Fusie
Bij fusie of het aangaan van verbindingen heeft de corporatie instemming nodig van de huurdersorganisatie.

Raad van Commissarissen
Als het gaat om de Raad van Commissarissen hebben de huurders recht op voordracht van 1/3 van de Raad van Commissarissen.

Onderzoek
Indien huurdersorganisaties het nodig achten hebben zij het recht om een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken binnen de corporatie.

Scholing
Om goede invulling te kunnen geven aan de taken en verantwoordelijkheden die voortkomen uit de woningwet hebben huurdersorganisaties het recht op budget voor training en scholing en zijn in de mogelijkheid om deskundigheid in te huren voor advies of onderzoek.

Ondersteuning& advies
Wim beschikt over een brede expertise om huurdersorganisaties (en corporaties) te ondersteunen bij bovenstaande zaken. Daarbij kan het gaan om procesondersteuning of om de uitvoering van specifieke projecten.

Stel mij een vraag